تبلیغات
یادداشت‌های من - دستور العملى از حضرت امام صادق(ع) برای سالکان الی‌الله
دوشنبه 19 مرداد 1388

دستور العملى از حضرت امام صادق(ع) برای سالکان الی‌الله

   نوشته شده توسط: بهزاد    

در آغاز باید حقیقت بندگى را در جان خود پیگیرى كنى و با به كار گرفتن دانش در طلب علم باشى و از خدا درخواست فهم كنى تا خداوند به تو بفهماند.

 حقیقت بندگى سه چیز است:

اوّل، آنكه بنده خدا در تمام آنچه خداى تعالى در اختیار او قرار داده است، ملكیّتى براى خود نبیند؛

دوّم آنكه بنده براى خودش تدبیر نداشته باشد؛ و

سوّم آنکه همه اشتغال و كارش در دستورات و امر و نهى الهى باشد.

اگر خداى تعالى بندهاى را گرامى داشت و به این سه صفت موفق فرمود، دنیا و شیطان و خلق همگى در نظر او خوار می‌شوند، و او از روى زیاده‌طلبى و یا فخرفروشى دنیا را نمی‌طلبد و آنچه را كه در نزد مردم است به خاطر عزت یافتن و برترى جستن طلب نمی‌كند و روزگار خود را به بطالت نمی‌گذراند و این اوّلین درجه تقوى است،