تبلیغات
یادداشت‌های من - انسانیت و تواضع
یکشنبه 1 شهریور 1388

انسانیت و تواضع

   نوشته شده توسط: بهزاد    

انسانیت

از بقراط پرسیدند: انسانیت چیست؟ گفت: تواضع در وقت رفعت، عفو هنگام قدرت، سخاوت هنگام تنگدستی و بخشش بدون منت.

 

تواضع

خردمندی چنین گفته است: هیچ نعمتی نیست که آن را حاسدی نباشد، مگر فروتنی.